loading

قیمت ها

قیمت ها

بهترین پلن خود را از لیست قیمت های ما انتخاب کنید

روزانه
15 هزارتومان
یک جلسه

فقط 1 جلسه
کلاس های گروهی
معتبر تا 1 ماه
کلاس های صبح
بدون بیمه
بدون مت

ماهانه
190 هزار تومان
15 جلسه

15 جلسه
کلاس های گروهی
معتبر تا 1 ماه
کلاس های صبح
شامل بیمه
مت رایگان

سالانه
990 هزارتومان
همه روزهای سال

365 جلسه
کلاس های گروهی
معتبر تا 12 ماه
کلاس های صبح
شامل بیمه
مت رایگان